Druhy prekladov

Úradné preklady sú preklady dokumentov, ktoré sa vyžadujú  v konaniach pred súdmi alebo inými orgánmi verejnej moci vybavené prekladateľskou doložkou s odtlačkom úradnej pečiatky prekladateľa.

 

Úradné preklady môže vykonávať výlučne prekladateľ, ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

 

Úradnými dokumentmi môžu byť napríklad:

  • splnomocnenie, čestné vyhlásenie, notárske osvedčenie, osvedčenie o pravosti podpisu,
  • občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas,
  • rodný list, súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva dieťaťa, osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva, sobášny list, úmrtný list,
  • výpis z registra trestov, odpis z registra trestov, potvrdenie o trvalom bydlisku,
  • potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa, potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku, potvrdenie o výške dôchodku, potvrdenie o zdravotnom poistení, potvrdenie o pracovnej neschopnosti, potvrdenie o ukončení pracovnej neschopnosti, potvrdenie o príjme, pracovná zmluva, zmluva o dielo, dohoda o vykonaní práce, dohoda o poskytovaní služieb, potvrdenie o odbornej praxi,
  • vysvedčenie, vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list, potvrdenie o štúdiu, výpis študijných výsledkov, vysvedčenie o štátnej skúške, diplom, osvedčenie o odbornej spôsobilosti, potvrdenie o návšteve školy,
  • živnostenský list, výpis z obchodného registra, zakladateľská listina, spoločenská zmluva, stanovy, osvedčenie o existencii a záväzkoch spoločnosti, osvedčenie o obchodnom podiele, rôzne typy zmlúv, všeobecné obchodné podmienky, daňové priznanie,
  • technický preukaz, osvedčenie o evidencii,
  • výpis z katastra nehnuteľností, zmluva o kúpe/predaji nehnuteľnosti, zmluva o nájme, testament a iné dokumenty súvisiace s dedičským konaním,
  • súdny rozsudok, uznesenie, oznámenie, vyžiadanie stanoviska, výzva, poučenie, vyjadrenie odporcu, odpor, dožiadanie o právnu pomoc, odpoveď dožiadaného orgánu, výsluch svedka, zápisnica, trestný rozkaz, zatýkací rozkaz.

 

Preklady iných dokumentov a textov, ktoré nie sú úradným prekladom a nemusia byť vybavené prekladateľskou doložkou, vykonávam v závislosti od povahy textu po dohode s klientom.